Categorieën

Download algemene voorwaarden

Guds.be
Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Toepassingsgebied

    1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tenzij Guds.be er uitdrukkelijk van afwijkt in zijn eigen algemene voorwaarden.
    2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen Guds.be (hierna de "verkoper" genoemd) die zijn producten aanbiedt via de internetsites van Guds.be, en de al dan niet professionele koper (hierna de "koper" genoemd) die met deze verkoper een overeenkomst sluit om via een E shop of enig ander E-commerce product met bestellings- en betalingsfaciliteiten (hierna allemaal "E-shop genoemd) op de internetsites van Guds.be producten aan te kopen (hierna de "overeenkomst" genoemd).
    3 Een professionele verkoper is iedere natuurlijke of rechtspersoon die onder een geregistreerd BTW nummer producten verwerft uitsluitend of gedeeltelijk voor beroepsmatige doeleinden. Door het ingeven van een BTW nummer bij zijn bestelling wordt de koper onweerlegbaar vermoed een professioneel koper te zijn. Een niet-professionele is iedere natuurlijke of rechtspersoon die producten verwerft uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden.
    4 Alle bepalingen in deze voorwaarden zijn op identieke wijze van toepassing op professionele en niet-professionele kopers, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
    5 Door het sluiten van de overeenkomst aanvaardt de koper ondubbelzinnig de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Kopers worden ten stelligste aangeraden om bij het plaatsten van een bestelling de algemene voorwaarden (die te allen tijde kunnen veranderen) af te drukken en bij te houden samen met de overige (elektronische) correspondentie aangaande de overeenkomst.
    6 De algemene voorwaarden zoals die van toepassing zijn op het ogenblik dat de overeenkomst wordt afgesloten, worden samen met de andere transactiegegevens opgeslagen in een gegevensbestand op het ogenblijk dat de overeenkomst is afgesloten.
    7 In geval van betwisting tijdens een gerechtelijke procedure kunnen partijen beroep doen op een uittreksel uit dit gegevensbestand dat betrekking heeft op hun transactie.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

    1 Indien de koper aan Guds.be een bepaald product aangeboden via de E-shop van Guds.be bestelt, zal Guds.be bestelling per e-mail bevestigen op het e-mailadres dat de koper heeft opgegeven. Tegelijk met de bevestiging verstrekt Guds.be over de prijs van het bestelde product met inbegrip van eventuele belastingen of heffingen, de leveringskost van de producten, het totaalbedrag dat betaald zal worden door de koper, alsmede plaats en termijn van levering.
    2 De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen van zodra de e-mail waarin de bestelling wordt bevestigd naar het door de koper opgegeven e-mailadres is verzonden.
    3 De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op de zetel van Guds.be
    4 Guds.be de volledige vrijheid om een bestelling al dan niet te bevestigen. In de mate van het mogelijke zal de bevestiging gebeuren binnen 10 werkdagen na de bestelling. Indien Guds.be bevestigt, zal Guds.be de reden hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail aan de koper meedelen.
    5 Guds.be de volledige vrijheid om een koper uit te sluiten van het gebruik van respectievelijk de E-shop van Guds.be/of de internetsites van Guds.be.

Artikel 3: Verzaking van de overeenkomst

        De consument beschikt niet over het recht om van een aankoop af te zien, tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4: Prijzen

    1 De prijzen aangegeven op de E-shop van Guds.be zijn in euro uitgedrukt, inclusief BTW.
    2 Guds.be behoudt zich het recht voor om de prijzen, zoals aangegeven in zijn E-shop, te wijzigen.
    3 Bij aanschaf van een product is de koper gehouden om aan Guds.be de prijs te betalen, zoals deze ten tijde van de bestelling in de E-shop van Guds.be was aangeduid. Echter, indien de prijs ondubbelzinnig een materiële vergissing betreft, is Guds.be niet gehouden het product tegen deze prijs te leveren aan de koper.

Artikel 5: De levering

    1 De koper zal in zijn bestelling de gewenste leveringsplaats aangeven.
    2 De leveringskosten zijn voor rekening van de koper, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
    3 Indien de koper niet aanwezig is bij de levering, en evenmin een voorziening heeft getroffen om in zijn plaats het product in ontvangst te laten nemen, terwijl deze werd aangeboden op het door de koper aangegeven adres, zal een bericht worden nagelaten op het door de koper aangegeven adres met daarin vermeld waar en wanneer de bestelling kan worden afgehaald door de koper.
    4 In beginsel zal de levering pas plaatsvinden wanneer alle bestelde producten bij Guds.be in voorraad zijn. Niettemin spant Guds.be zich in om de producten te leveren op de plaats en binnen de termijn welke is aangegeven bij de bestelling, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de bestelling van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
    5 Guds.be zal de koper informeren omtrent enige vertraging van de levering welke onafhankelijk is van de wil van Guds.be.
    6 Indien de vertraging van de levering de periode van dertig (30) dagen overschrijdt, kan de koper de overeenkomst ongedaan maken. In een dergelijk geval dient noch de koper, noch Guds.be de andere partij te vergoeden.
    7 De koper dient Guds.be per e-mail op de hoogte te brengen van de ontbinding van de overeenkomst. Na ontvangst van de e-mail, zal Guds.be het door de koper reeds betaalde factuurbedrag aan de koper terugbetalen.

Artikel 6 : Uitzonderingen op het herroepingsrecht

    1 De producten die worden verkocht op Guds.be zijn uitgezonderd op het herroepingsrecht gezien de geleverde producten kunnen bederven of verouderen, zoals etenswaren & schoonheidsproducten met een beperkte houdbaarheidsdatum.
De consument heeft geen recht op ontbinding bij een aankoop.


Artikel 7: Aansprakelijkheid van Guds.be

    1 Zelfs indien de koper een klacht heeft ingediend binnen de termijnen blijft de aansprakelijkheid van Guds.be ten opzichte van de gebrekkigheid van een product welke door Guds.be is geleverd, beperkt tot de vervanging van een gelijkaardig product of de terugbetaling van de aankoopprijs.
    2 In geen geval is Guds.be aansprakelijk voor de onrechtstreekse gevolgen van de onbeschikbaarheid van een product als gevolg van de gebrekkigheid van dit product.

Artikel 8: Terugbetaling

    1 Ten einde een terugbetaling van de aankoopprijs overeenkomstig artikelen 6 en 7, dient de koper het product terug te zenden aan Guds.be.
    2 Indien de klacht gegrond wordt bevonden door Guds.be, is Guds.be gehouden alle verzendingskosten te betalen.
    3 Indien de klacht ongegrond wordt bevonden door Guds.be, zal Guds.be het product terugzenden aan de koper. Alle verzendingskosten zullen in dat geval voor rekening van de koper zijn. Guds.be zal de reden van de ongegrondheid van de klacht aan de koper meedelen.

Artikel 9: Betaling

    1 Betalingen gebeuren vooraf met bankkaart, een overschrijving via de bank of indien men wenst kan de koper de producten zelf afhalen in onze winkel en ter plaatste betalen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid van Guds.be

    1 Guds.be kan als uitbater van het E-commerce platform dat toegang geeft tot de E-shop van Guds.be niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gebrekkigheid aan de producten welke door Guds.be aan de koper worden geleverd.
    2 Guds.be kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de E-shop van Guds.be en voor de informatie die zich op de E-shop van Guds.be bevindt.

Artikel 11: Geschillenbeslechting

    1 Indien de koper en Guds.be een geschil hebben met de betrekking tot de inhoud van de E-shop van Guds.be of in verband met een bestelling, zullen zij in de eerste plaats proberen om zelf tot een oplossing te komen. In geval van betwisting tijdens een gerechtelijke procedure, kunnen zowel de koper als verkoper bovendien beroep doen op de bewijsmiddelen zoals deze omschreven zijn in artikel 1.6 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 12: Intellectuele Industriële Eigendomsrechten

    1 De koper is gehouden om alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, zoals onder andere het merkenrecht, welke rusten op de producten die aan de koper geleverd worden, te respecteren.

Artikel 13: Overdracht

    1 Guds.be mag al zijn rechten en plichten ten aanzien van de koper overdragen aan een derde, op voorwaarde dat hij de koper hiervan op voorhand informeert.
    2 De koper kan in geen geval zijn rechten en plichten voortvloeiend uit de overeenkomst met Guds.be overdragen aan een derde zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Guds.be.


Artikel 14: Verklaring van afstand

    1 Het verzuim van één der partijen om één der bepalingen van de overeenkomst na te leven, brengt niet met zich mee dat voor de toekomst afstand kan worden gedaan van de naleving van deze bepaling. Evenmin kan de wederpartij afstand doen van het recht om naleving van elke bepaling van de overeenkomst af te dwingen.

Artikel 15: Gehele overeenkomst

    1 De overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het voorwerp van de overeenkomst en vervangt alle voorgaande overeenkomsten en afspraken tussen partijen. De overeenkomst kan alleen gewijzigd worden nadat beide partijen hierin hebben toegestemd en rechtmatige vertegenwoordigers van de partijen de wijziging hebben vastgelegd en ondertekend.

Artikel 16: Onsplitsbaarheid

    1 Indien een bepaling van de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

Artikel 17: Overmacht

    1 In geval van een door de rechtspraak gebruikelijk als geval van overmacht erkend voorval, zal geen der beide partijen aansprakelijk zijn voor de niet-uitvoering of de vertraging van de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst.
    2 In geval van overmacht heeft Guds.be het recht om, naar eigen inzicht, de uitvoering van de bestelling van de koper op te schorten, dan wel aan de overeenkomst met de koper te ontbinden. Guds.be dient dit voorafgaand aan de koper mee te delen. Een eventuele betaling van de koper aan Guds.be zal door Guds.be aan de koper worden terugbetaald.

Artikel 18: Persoonlijke gegevens

    1 Guds.be handelt volledig in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de wet genoemd). De wet is enkel van toepassing wanneer de koper een natuurlijk persoon is. De koper heeft ten allen tijde het recht om zijn gegevens in te zien. Daarnaast kan de koper altijd bezwaar aantekenen tegen de gegevensverwerking door Guds.be, tenzij de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wanneer dit wettelijk verplicht is. De koper heeft het recht om onjuist, onvolledige of irrelevante gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen op eenvoudig schriftelijk verzoek.

Artikel 19: Toepasselijk recht en bevoegdheid

    1 De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht en elke betwisting nopens de geldigheid en de uitvoering van de overeenkomst zal behandeld worden door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Guds.be zijn zetel heeft.


Artikel 20: Eigendomsvoorbehoud

    1 De eigendom van de geleverde producten gaat pas over op de koper, nadat de verkoopprijs definitief en volledig is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat het product en aan de koper wordt geleverd.


Artikel 21: Cadeaubonnen

1. Cadeaubon is 12 maanden geldig. 
2. Cadeaubon is overdraagbaar aan andere personen zodat je deze ook cadeau kunt doen.
3. Een cadeaubon heeft een vaste waarde.
4. Op iedere cadeaubon zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.
5. Cadeaubon is niet cumuleerbaar met andere acties.
6. Cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld, (deel)restitutie en doorverkoop is niet mogelijk.
7. De cadeaubon is enkel geldig als het totaalbedrag groter is dan de waarde van de cadeaubon.
8. Cadeaubonnen kunnen niet worden samengevoegd. Je kan slechts 1 cadeaubon per bestelling gebruiken!
9. Een niet opgebruikt saldo kan slechts uitzonderlijk en om geldige redenen worden overgedragen naar een volgend bezoek, mits dit op een correcte manier door onze eigen medewerker op de bon wordt vermeld.
10. De cadeaubon is een financieel voorschot, eventuele facturatie kan pas na het verbruik van de bon, wanneer ook de verschillende maatstaven van heffing voor BTW gekend zijn.
11. Bij verlies of diefstal van een cadeaubon is Guds.be niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade.


Artikel 22 : Retourrecht

Het retourrecht is op voeding niet van toepassing, voor ongeopend cosmetica & andere producten heeft de klant het recht om zijn bestelling binnen de 14 werkdagen te retourneren.

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN ALLE NIEUWTJES OP ONZE SHOP ? SCHRIJF JE DAN HIER IN.
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies

Detox lente ACTIE 

 

25% KORTING
op onze LPG detox afslankthee


KLIK HIER